خلاصه بیشتر دوست دارم درباره بازیا حرف بزنم با ملت :) بازی هم دوست دارم بکنم، ولی با کسایی که اهلشن و واقعا برام مهم نیست که کسی که اهلش نیست رو تبدیل کنم به اهلش.
خلاصه اگه بوردگیم دوست دارید بیاید معاشرت کنیم :)

Follow

@fzero من خیلی دوست دارم اما خیلی دورید...

· · Web · 1 · 0 · 2

@ftk آنلاین هم بازی میکنیم به برکت boardgamearena :) زیاد نه، ولی گاه و بیگاه.

@fzero عه چه خوب. چه سایت خوبی بنظر می‌رسه..

@ftk خوبه، بازیهای زیادی هم داره.

@fzero آره از اون موقع تا حالا داشتم توش بازی می‌کردم. خیلی خوبه که اکثر بازیهاش راهنمای اولیه چطور بازی کردن هم داره. :)

@ftk من همونجا با یوزر fzerorubigd هستم :) میتونی اضافم کنی معمولا تو طول هفته میریم برای بازی :)

@fzero همون موقع اضافه کردمتون. من ftarashiام. ^_^

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!