ബായ് ഗയ്സ്, സർവൈലസിന് മരപ്പൊത്തി കേറാൻ സമയമായി

നോർത്ത് കൊറിയയിലൊരു ജയിലിലായിരുന്ന് കഴിഞ മൂന്നുവർഷം

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit