صبح روز تعطیل، بعد از صبحونه، با منظرهٔ دهشتناک آبی که از زیر کابینت جاری شده روی کف آشپزخونه روبه‌رو شدم 😱

همهٔ لوله‌های زیر سینک رو خشک کردم و شیش تا سنسور فوق‌پیشرفتهٔ تشخیص رطوبت (دستمال کاغذی 😜) روی سیستم نصب کردم که ببینم نشتی از کجاست!

#روزانه

Follow

@masoud ای بابا. مگه تو خارج هم آشپزخونه‌هاش نشت میکنه؟ :|

· · Web · 1 · 0 · 2

@haghighi

دیگه کاریه که پیش اومده، یه لحظه حواسش نبود که خارجه، اشتباه کرد. به خارج گفتم، قول داده که دیگه تکرار نشه 🤪

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!