همیشه توصیف‌های پلکانی به بهشت، من رو به آردا می‌برد. حالا فهمیدم چرا…

نگاهی دقیق به ارتباط ترانه‌های بند «لد زپلین» با رشته افسانه تالکین - آردا، دنیای تالکین
arda.ir/close-look-at-led-zepp

@danialbehzadi
بیا دیگه اسم آهنگ‌ها رو ترجمه نکنیم :)))

@haghiri75 آخه مثلاً میوز همیشه اصرار داره که اسم آهنگ‌هامون رو به زبان خودتون بگین، نه چیزی که ما می‌خونیم

@danialbehzadi
خب میوز میگه؛ لد زپلین که نگفته :))
هنوز جای «حماسه کولی» درد میکنه :))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!