در فرودگاه به جای «گیت» میشه گفت «درب» یا «دروازه». به جای «کانتر» میشه گفت «سکو» یا «طاقچه».
نمی‌دونم چرا نمی‌گیم. تازه واژه‌های ناآشنایی هم نیستند که بگیم جاافتادنشون زمان می‌بره.

· · Web · 3 · 0 · 2

@haghiri75
درب غلطه فکر کنم، در خالی درست تره.
سکو هم خوبه برای آشپزخونه، پیشنهاد خوبیه!

@haghiri75
من به گیت راضی ام، اگه ملت دیگه نگن "تایم".

@haghiri75
من با شنیدن دروازه اگه یاد دروازه فوتبال نیوفتم یاد ورودی‌های شهرهای قدیم میوفتم سخته واسم به یه ذره راهِ رفت و آمد بخوام بگم دروازه😅 در خالی بهتره به نظرم

@haghiri75
واسه کانتر هم پیشخوان به نظرم مناسب‌تره، ما تو فرودگاه نه ولی واسه جاهای دیگه از پیشخوان استفاده میکنیم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!