نمی‌دونم معین علی‌نقیان ماستودون داره یا نه، ولی این توت رو حتما به اطلاعش برسونید.
فروم اوبونتو شده بستر انحصارگریش، یعنی چی که نتونم پروژه خودم رو معرفی کنم و میاد قفل میزنه به تاپیک؟
شخصا هرجا ببینم شخصی داره رفتار انحصارگرانه در این حد وحشتناک نشون میده ازش می‌کَنَم میرم.

· · Web · 1 · 0 · 0

بله این شامل هر گروه، انجمن اینترنتی، لاگ، انجمن، شرکت و ... دیگر هم میشه.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!