روی ganj.name فقط افزونه تنظیم گذرواژه roundcube بیاریم بالا، احتمالا بتونیم به خیلی‌ها رایانامه روی این دامنه بدیم.
البته مشکلی که فعلا داریم، اینه که کارساز اصلی رو داخل ایران گرفتم و با بعضی خدمت‌دهندگان خارجی مساله داره (دیر میرسه بهشون رایانامه‌های گنج‌نامه)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!