یه موقعی یه چیزایی رو گزارش می‌کردم. چه توییتر چه ماستادون چه اینستاگرام.
الان اما نمی‌کنم. حس می‌کنم حذف شدن پست، استتوس یا عکس هم‌رسانی شده و فشار از طرف شبکه اصلی؛ صرفا این سیگنال رو میداد به اون شخص (عمدتا آزارگر) که «حاجی دیده شدی».
یعنی یه جورایی همون چیزی که میخواست!
پس با گزارش نکردن؛ نمی‌ذارم حس قدرت به اون دست آدما داده شه. آدمای بی‌ارزش پست‌فطرت بی‌مایه.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!