یه توییت در مورد اسم‌گذاری دیدم بذارید در مورد «کاپریس لینوکس» بگم.
اولش اسمی که داشت Desktop Blue بود. ولی خب این به معنای میزکار غمگین یا میزکار آبی می‌شد :)
بعدش خواستم اسمی انتخاب کنم که به موسیقی ربط داشته باشه؛ کاپریس ۲۴ پاگانینی اومد تو ذهنم. شورلت هم یه مدل به این اسم تولید کرده.
چی بهتر از این؟

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!