یعنی شما بگید «هست» بیشتر برام قابل قبوله تا «هستش».
تازه می‌دونید کجاش مشکله؟ این که متخصص دیجیتال مارکتینگ تو ویدئوش میگه «اینجا فلانجا هستش». در صورتی که یه ئه یا س بچسبونه به حرفش هم کمتر زور زده هم نریده به هیکل دستور زبان فارسی.

@haghiri75
بجز بيسوادى و بيشعورى، كسخلم هستن فكر كنم.

Follow

@Rebellious ولی همین کسخل ماهی ۲۰ میلیون درمیاره ... 🥲

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!