Follow

i aquell jaqueix,

La 'sodomita secta' i el valencians, en la 'Crònica o dietari del capellà d’Alfons el Magnànim' (1400s)
València devia ser el centre d’una tela d’aranya homoeròtica, més o menys soterrada.
per v/@angelos_kalos
laveudelsllibres.cat/noticia/4

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!