Follow

¿Per què no cridar fins quedar escanyat que la dansa de l'escriptura és una perversitat? ¿Per què no repetir el plaer d'un llenguatge in-útil? . . . vull trescar com un suro: pels llocs in-situats,

, 1978 Puta Marès (Ahí)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!