Follow

I descobreix que davant del Teatre Arnau hi ha uns urinaris bruts i pudents i són plens d'homes que es dediquen a observar si el veí te un membre viril correcte, només per a. . .

, 1951 Pèrdua d'oli / FV
1993 San Pollardino

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!