Follow

Fou des de llavors que ho sabria, que és només des de la fúria de la descoberta constant, i des de l'excés breu d'allò que és nou, que podem contrapesar la buidor del que ens fuig.

, 2016 eva túrmix ginebra
*img 1973 Striptease artístic

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!