JK boosted

今日同同事講:我唯一嘅興趣就係返工。

事實上,我份人無乜物慾,又極其懶惰,非必要都唔會出去行街同人逼,我堅係會吽到屋企一粒米都無先無奈地出去街市買嘢上倉。

我對食物方面無乜要求,求其塞飽個肚不至於餓死就可以了,所以我唔會周度去搵好嘢食。

我對電影亦無興趣,對上一次入戲院係睇阿凡達,再對上一次係睇亂世佳人。

以前有段時間鍾情於文學,去書局嘅頻密程度係連個老闆都認得我同埋驚訝我睇書嘅速度。但而家都無去行書局了,因為無咗睇新書嘅興緻。

所以對於我黎講,唔返工真係無乜其他嘢好做。返工可以接觸到動物,亦接觸到唔同種類嘅人,個人反而無咁自閉。

Do what you love, love what you do. 我真真正正做到了。咁樣嘅人生好適合我,真好。😉

匈牙利中式快餐。
你要咩餸佢就不哂上隻膠碟,一堆嘢感,再叮翻熱比你。賣相唔掂,不過味道唔差。普遍都係太咸,可能因為匈牙利人鐘意食濃味嘢。

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit