باس رید به کامفورت زونی که این باشه

Follow

@haghighi
آقا وی پی ان لینوکس چی استفاده میکنین شما
تور اصلا از کار افتاده ب ام
دهنم سرویس شده دو سه روزه کار نمیکنه هیچی

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit