یه مطلب نوشتم با این عنوان که «پرایوسی مهم نیست چون چیزی برای مخفی کردن ندارم!» مخاطبام کمن ولی شروع کردم درباره دنیای آزاد صحبت کنم. یه نفر هم به این مسیر هدایت کنم کار خودمو کردم. دنیای پزشکی خیلی نیازمنده ‌نرم‌افزارهای آزاده...

t.me/iamhabenula/239

@iamhabenula یک نگاهی انداختم خوب بود. اگر رو یک بستر دیگه منتشر بشه که راحت در دسترس باشه بهتر هست.

یک مقاله هست به اسم I've got nothing to hide and other misunderstanding of privacy جالبه.

@ravexina
الان بهترین جا واسه دیدن شدن به نظرم ویرگول باشه!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!