handbook - Tagalog

Ang ay isang bago ngunit simpleng digital na kasanayan. Ang manwal na ito ay nagpapakilala sa kasanayan at mga kahulugan ng hashtag ng mga pangunahing pampakay na dimensyon. Ang lahat ng mga hashtag ay batay sa mga internasyonal at pambansang istatistikal na pamantayan ng organisasyon.

leanpub.com/tagpedia-tl

Manuel de

est une compétence numérique nouvelle mais simple. Ce manuel présente la compétence et ses outils en ligne.

leanpub.com/tagpedia_fr

Manual de

El es una nueva pero sencilla habilidad digital. Este manual presenta la habilidad y las definiciones de hashtags de las dimensiones temáticas clave. Todos los hashtags se basan en los estándares de las organizaciones estadísticas internacionales y nacionales.

leanpub.com/tagpedia-es

Jan G boosted
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit