Follow

'Sinds de Paarse kabinetten was de geldende leer dat de overheid eerder het probleem was dan de oplossing, en dat ze hoogstens voorwaarden schept maar geen bedrijven bezit.' decorrespondent.nl/9236/het-ka

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!