Follow

'Arbeid is momenteel met gemiddeld 37,5 procent belast, een erfenis met slechts 12 procent (en eigenlijk nog minder).' decorrespondent.nl/9239/erfbel

'Er is geen wet die zegt: gij zult een euro maar eenmaal belasten. Als die er wel was, dan zou de Albert Heijn evengoed kunnen klagen: "Waarom betaal ik winstbelasting als mijn klanten al eens loonbelasting betaalden?"'

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!