Follow

'De afschaffing van het Zilverfonds heeft geen significante invloed op de _totale overheidsschuld_: daarin worden vorderingen en schulden van overheden en overheidsinstellingen tegenover elkaar geschrapt.' tijd.be/politiek-economie/belg

Als het stopzetten van het Zilverfonds de _federale_ staatsschuld heeft doen zakken, is dat alleen omdat dat (staats)fonds als een aparte entiteit werd beschouwd.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!