Follow

'De afschaffing van het Zilverfonds heeft geen significante invloed op de _totale overheidsschuld_: daarin worden vorderingen en schulden van overheden en overheidsinstellingen tegenover elkaar geschrapt.' tijd.be/politiek-economie/belg

Als het stopzetten van het Zilverfonds de _federale_ staatsschuld heeft doen zakken, is dat alleen omdat dat (staats)fonds als een aparte entiteit werd beschouwd.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Invite-only Mastodon server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!