'Wat er recent in de pers rond de Mobiscore geschreven is, wijst op een evolutie die jaar na jaar toeneemt en die stilaan een politiek probleem aan het worden is: polarisatie, sensatiezucht en een afnemende aandacht voor duiding, diepgang en nuance.' vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/25/op

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!