تو ای پری کجایی ؟ 🚶‍♂️
که رخ نمی نمایی 🧚‍♀️

طرف هم یه حرف قشنگی زد
"آدمی که واقعا گرسنه ش باشه خورشت کرفس رو هم می خوره البته اگه دور و ور سنگی کلوخی دمپایی کهنه ای چیزی نباشه"

من یه سری مردم بردنم جهنم دیدم جوی هایی از خورشت کرفس در آن روان است
سری بد که زنده شدم تصمیم گرفتم آدم خوبی باشم نبرنم جهنم

تو ای پری کجایی ؟ که رخ نمی نمایی ؟😭😭😭😭

یه دختره بود اینجا زبونش پیرسینگ داشت اون هم نیست دیگه ؟ 😔

نه بابا خر پر نمیزنه اینجا که

جینو یجوری همه پستامو فیو می زنه که من می خوام برم خواستگاریش اصلن :-(

یه بار یه ژاپنیه دوست ایرانیشو می بره کنسرت خوانندهه می گه هیهاوها ایرانی به دوستش می گه چی گفت ؟ دوستش می گه گفت زمین زیباست خانه را دوست دارم عشق ابدیست
بعد چند وقت ژاپنیه میاد ایران دوستش می برتش کنسرت استاد شجریان استاد چه چه می زنه می گه ها ها هاه های ییییبیی هههههههاااااااا هاهاهاهاهاها
ژاپنیه می گه چی گفت ؟ ایرانیه می گه هنو هیچی نگفت :-|

دلم واسه اون موقعها که تا صبح بیدار می موندم تنگ شد :(( کیر تو کار

دلیل موندن فقط صبحا تو رخت خواب شق بودن سالار

طبق اصل لانه کبوتری تو هم کونی ای :))))))

پسری که به جاج اعتراض می کنه سه بار کونیه

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit