از کجا می‌تونم آدمایی پیدا کنم که باهاشون جبر خطی و مکانیک کلاسیک و... بخونم؟

Follow

@ebi
دانشگاه نمی‌رم. کسایی که دانشگاه میرن هم با برنامهٔ درسی خودشون پیش میرن.

· · Web · 1 · 0 · 1

@jmilo14
مهم نیست. برو دانشگاه اونجا آدمایی رو پیدا می‌کنی که علاقه به این مباحث داشته باشن.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit