വേനൽ ആയോണ്ട് ഹരിതാഭയും പച്ചപ്പും കൊറവാണ്

@lameduck87 കോഴിക്ക് ചികയാൻ ഉള്ള കണ്ടം എന്നു തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!