🧒: പള്ളിയും മസ്ജിദും തുറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അമ്പലം കൂടി തുറക്കാതിരുന്നൂടെ

👦: ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തുന്നത് സർക്കാർ അല്ല ബോർഡ്‌ ആണ്

👦' ആരാ ഈ ബോർഡ്‌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!