സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന്റെ ഇത്രേം ഭയാനക വേർഷൻ ആദ്യം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നെ


@cidescape ഒരു കോവിഡ് നിലവിളി ശബ്ദം ആണ് ആ കേൾക്കുന്നത്

@lameduck87 ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, എസ്ക്കേപ്പ് !

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!