കട്ടൻ ചായയിൽ പാൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാ.. പാൽ പിരിഞ്ഞു പോവൂലെ

@lameduck87 ഇനി തള്ളും ചളിയും ഇവിടേം സഹിക്കണല്ലോ ഭഗവാനേ.... 🤦🏻‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!