ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികൾ വരും... അതിനെ നീന്തി കടന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിത വിജയം നേടാൻ പറ്റൂ..

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!