ഫെഡറേറ്റഡ് ടൈം ലൈൻ നോക്കിയാ പട്ടി ചന്തക്ക് പോയപോലെ ആണ്... മൊത്തം ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് പിന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ 🤷‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!