ട്വിറ്ററിൽ തവിടു വില ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ചെമ്മീൻതല ലെവൽ ആയി... ഞാൻ എവിടെ പരുപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇതാണല്ലോ വിധി എന്റെ ഡോറ ഭഗോതീ 😪

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!