ഇതിപ്പോ രാവിലത്തെയും ഉച്ചക്കത്തെയും വൈകീട്ടത്തേയും കൂടെ ഇനി വൈകുന്നേരം കഴിക്കേണ്ടി വരോ 😪

അമ്മുമ്മേ ഇന്നെങ്കിലും ബിരിയാണി ആവോ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!