വെരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയി മാസ്റ്റഡോണിൽ 😬😬😬
വെരിഫൈഡ് താറാവ് ആൻഡ് നോൺ വെരിഫൈഡ് താറാവ് 😬😬

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!