ഇത് എന്റെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ആണ്. ഇത് കണ്ടാൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് തിരിച്ചു വിഷ് ചെയ്യണം..

@lameduck87

ഗുഡ് മോണിംഗ് !
ചിരിക്കണോ ? 😁

@noushad ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!