ട്വിറ്ററിൽ ടാർഗറ്റ് ട്വീറ്റ് ഇട്ട ആരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തോ അവര് മാത്രം കാണില്ല മാത്രല്ല അല്ലാത്തോർ മൊത്തം ഡിഎം വന്ന് ഇതാണ് വാട്ട്‌ എ ലൈഫ് ദേവ്യേ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!