നാട് ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയണ്ട ഒറ്റകെട്ടായി നേരിടണം എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!