ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല പല്ലു വേദനയുണ്ട്

@Remiya അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ആവുമ്പോൾ തന്നേ മാറിക്കോളും

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!