മാസ്ക് വന്നോണ്ട് ഉള്ള. മെച്ചം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാ കുറ്റി താടി ആയി ഓഫീസിൽ പോയാലും റീജിയണൽ മാനേജർ ഒന്നും പറയൂല 😂😂

മാസ്ക് നല്ലതാണ്

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!