കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിമാർ ഒരു നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ ആരും തീവ്രവാദി ആവും 😬😬😬

എല്ലാത്തിനേം തട്ടി ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവും

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!