എങ്ങാനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഡക്കൂ ഈസ്‌ പോസറ്റീവ് ബീ ലൈക്‌ ഡക്കൂ എന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടേക്കാം 🚶‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!