വല്ല വടയക്ഷിയും വന്നിരുന്നേൽ പരിപ്പ് വട എങ്കിലും മേടിച്ചു കഴിക്കാരിയുന്നു 😪

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!