ഹോ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെ ഇപ്പൊ സാലറി കട്ട് വരുവോ എന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടി വന്നേനെ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!