പരിചയം ഉള്ളവരെ എല്ലാം സുഹൃത്ത്‌ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര ലോകത്താണ് നാമിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!