Follow

RT @thestandardth@twitter.com

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เตือนผู้ใช้สื่อออนไลน์ เรื่องการโพสต์หรือส่งต่อข้อความที่เข้าข่ายการกระทำความผิด 21 กรกฎาคม

🐦🔗: twitter.com/thestandardth/stat

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!