කුමාරතුංග මුනිදාස සූරීන් පිළිබඳ විචාරාත්මක චරිතාපදානයක් තියෙනවා නම් ඒක සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත්. මං අදහස් කරන්නේ වර්ණනාත්මක හා අනුගාමික දෘෂ්ටියකින් ලියන චරිත කතාවක් නෙමෙයි, කිසියම් විදිහක විමර්ශනාත්මක "ජීවලේඛයක්" ගැන.

Follow

එවැන්නක දී ඔහු චින්තකයකු හා ලේඛකයකු හැටියට වර්ධනය වුණු සමාජ පරිසරය එහි ඓතිහාසික සන්දර්භයෙහි තබා ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ ම එම සමාජ පරිසරයට ආවේණික පරස්පර විරෝධතා පිළිබඳ හැකිතාක් අවංක චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන් විය යුතු යි.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 1

මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කුමාරතුංග නිර්මාණාත්මක සාහිත්‍යකරුවෙක්, පුරාතන ග්‍රන්ථ ශෝධකයෙක්, ව්‍යාකරණඥයෙක්, සමාජ දේශපාලන විචාරකයෙක්, පුවත්පත් හා සඟරා සංස්කාරකයෙක්, චින්තකයෙන් / දෘෂ්ටිවාදියෙක් හැටියට ඉටු කළ භූමිකා පිළිබඳ වඩා අංගසම්පූර්ණ චිත්‍රයක් දැකගන්න ලැබේවි.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!