සකුව ඉවත ලා හුදු හෙළයෙන් මැ ලිවිය යුතු නම් :
සහනිමැවුණු රැඟුම, සහනිමවනවා, සහනිමැවුම ඈ වදන් සෑහේ නො?

twitter.com/lohang/status/1315

RT @lohang@twitter.com

[2/2] මම කැමතියි මේ සඳහා 'සහනිර්මිත රංගය', 'සහනිර්මිත නාට්‍යයක්' යනාදී වශයෙන් යොදන්න. සහක්‍රියාකාරීත්වයකින්, සාමූහිකව නිර්මාණය කරන කියන අදහස දෙන්නයි 'සහනිර්මිත' කියන පදය යෝජනා කරන්නේ. ඊට අමතරව අවස්ථාව අනුව 'සහනිර්මාණය කරනවා' (devising) කියන්න පුළුවන්.

🐦🔗: twitter.com/lohang/status/1315

Follow

එයාට තේරුණා :)

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!