ගාමිණී හත්තොටුවේගම සූරීන්ගේ අභාවයෙන් පහුගිය 30 වෙනිදාට අවුරුදු දහයක්! මේ නොවැම්බර් 29 ඔහුගේ 80 වැනි ජන්ම සංවත්සරය. ලබන සති අන්තයේ ඒ නිමිත්තෙන් වීදි නාට්‍ය දර්ශන කීපයක් පැවැත්වෙනවා. පළමුවැන්න 23 සෙනසුරාදා සවස 6 ට රත්මලාන UNIVOTEC පරිශ්‍රයේ දී!

Lohan G boosted

imagine if instead of designing and maintaining counterfeit-proof tickets, payment machines, card scanners, and police... they just let people ride the bus for free. imagine!!

Lohan G boosted

why do you feel you are qualified for this job at NATO? 

In the meantime, I've been changing keyboards hoping it would improve quality of life and work.

I keep trying.

What a gorgeous thread of handwriting!

twitter.com/Arshathz/status/11

RT @Arshathz@twitter.com

starting from now, we will be judging the best Sinhalese hand writing. Please submit the following

සුනිල් ගෙදර යන විට පහළ පඩිය ළග කමතේ කොළ මඩවනු බලමින් අම්මා එහි සිටියා ය. සුනිල් දුටු ඒ පඩි බැම්මෙන් නැගිට සුනිල්ගේ අත අල්ලා ගෙන පඩි පෙළ නැග ගියා ය. twitter.com/Binkuwo/status/119

🐦🔗: twitter.com/Arshathz/status/11

එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ 'පේමතෝ ජායති සෝකෝ' 21 බ්‍රහස්පතින්දා සවස 7ට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සරච්චන්ද්‍ර එළිමහන් රංග පීඨයේ දී!

twitter.com/JudyLenaduwe/statu

RT @JudyLenaduwe@twitter.com

Prof. Ediriweera Sarachchandra's drama "Prematho Jayathi Soko" will be staged at the Wala on Thursday, 21st November.

මහාචාර්ය සරත්චන්ද්‍රයන් නිශ්පාදනය කළ "ප්‍රේමතෝ ජායතී සෝකෝ " නාට්‍ය 21 වන දින වලේ දී වේදිකා ගත වේ.

🐦🔗: twitter.com/JudyLenaduwe/statu

2) He advanced a specific political programme, based his campaign on Sinhala Buddhist extremist and fascistic forces. And he will thrive on this base to the fullest possible extent. His campaign has a history. Didn't you read anything? Didn't you listen to him and his allies?

1) This is going to hurt: Those who now congratulate president-elect GR and express "hopes" that he will build "harmony" and establish a just regime are either conscious liars or political infants who naively assume that wishful thinking can function as a political programme.

Important thread on the newly elected Sri Lankan president. It is reasonable to assume that under his presidency, any investigation into this past will be suppressed. It is also reasonable to foresee a build up towards a police state

👇

twitter.com/Amaliniii/status/1

RT @Amaliniii@twitter.com

Quick throwback to GR as Secretary to the Ministry of Defence under MR:

1. Massacre of Tamil civilians at the end of the war.

2. 'White vans' and the disappearances of citizens, journalists and activists (mostly Tamil).

twitter.com/AzzamAmeen/status/

🐦🔗: twitter.com/Amaliniii/status/1

A very legitimate and reasonable warning: Sri Lankan presidential election: Workers must prepare to fight moves towards police-state rule wsws.org/en/articles/2019/11/1

Journalism Is Not A Crime - The Extradition Case

VIDEO of EU Parliament looking at its implications for the exercise of democratic freedoms in Europe guengl.eu/events/journalism-is

Lohan G boosted
Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!