Show more

සකුව ඉවත ලා හුදු හෙළයෙන් මැ ලිවිය යුතු නම් :
සහනිමැවුණු රැඟුම, සහනිමවනවා, සහනිමැවුම ඈ වදන් සෑහේ නො?

twitter.com/lohang/status/1315

RT @lohang@twitter.com

[2/2] මම කැමතියි මේ සඳහා 'සහනිර්මිත රංගය', 'සහනිර්මිත නාට්‍යයක්' යනාදී වශයෙන් යොදන්න. සහක්‍රියාකාරීත්වයකින්, සාමූහිකව නිර්මාණය කරන කියන අදහස දෙන්නයි 'සහනිර්මිත' කියන පදය යෝජනා කරන්නේ. ඊට අමතරව අවස්ථාව අනුව 'සහනිර්මාණය කරනවා' (devising) කියන්න පුළුවන්.

🐦🔗: twitter.com/lohang/status/1315

[2/2] මම කැමතියි මේ සඳහා 'සහනිර්මිත රංගය', 'සහනිර්මිත නාට්‍යයක්' යනාදී වශයෙන් යොදන්න. සහක්‍රියාකාරීත්වයකින්, සාමූහිකව නිර්මාණය කරන කියන අදහස දෙන්නයි 'සහනිර්මිත' කියන පදය යෝජනා කරන්නේ. ඊට අමතරව අවස්ථාව අනුව 'සහනිර්මාණය කරනවා' (devising) කියන්න පුළුවන්.

Show thread

[1/2] Devised theatre කියන අදහස දැනවෙන පදයක් සිංහලෙන් හදාගන්න ටික කාලෙක ඉඳන් අපි උත්සාහ කරමිනුයි ඉන්නේ. වාච්‍යාර්ථයෙන් ගත්තම ඉංග්‍රීසි පදයෙන් වුණත් අදහස් වෙන්නේ 'devise කිරීමට' අදාළ පැති කීපයක් විතරයි. ඒකට අහු නොවෙන අනිත් දේවල් භාවිතය මඟින් තහවුරු වෙලා තියෙන නිසා අපට පදය තේරෙනවා.

Lohan G boosted

Pixelcat is a beautiful and fast Android client for the fediverse. It focuses on images and is primarily intended to be used with @pixelfed but it works with @Mastodon and #Pleroma as well (everything that speaks Mastodon api).
#Pixelcat is free and open source (GPLv3). github.com/pixelcatapp/Pixelca

Show thread
Lohan G boosted

"Anemoia" is the feeling of nostalgia for a time you haven't experienced

I don't know if there's an equivalent term for places, but I've never been to Japan and yet this quiet street gives me the same vibe

by Ryo
flickr.com/photos/moojie/14950

RT @Consortiumnews@twitter.com

COMING SOON on !
October 15th 12pm ET / 5pm GMT+1

THE TRIAL OF JULIAN ASSANGE
* Roger Waters @rogerwaters@twitter.com
* John Pilger @JohnPilger@twitter.com
* Ray McGovern @raymcgovern@twitter.com

Hosted by Miko Peled @mikopeled@twitter.com

WATCH:
youtu.be/LNskcUR-L3s

More info at mikopeled.com

🐦🔗: twitter.com/Consortiumnews/sta

Lohan G boosted

Watch "Rewind", the latest @fsf video about the importance of #UserFreedom in science and technology. u.fsf.org/rewind

Lohan G boosted
Lohan G boosted

Fediverse Rant 

For some time, now, I've seen various people vent their frustrations over the state of the fediverse, what it is, and where development is going.

Some of the arguments are pretty compelling: the lack of a central working group for the standard doesn't exactly bode well for subsequent iterations of the spec. The biggest player in the space kind of has a stranglehold on certain usage conventions. Most implementations don't offer great privacy considerations, and aren't exactly designed with at-risk users in mind.

These are good things to think about, in regards to what the fediverse ought to become. There's a lot of incredible work going on under the surface, and I'm always impressed to see what these different projects are capable of doing.

But, there's a lot of toxic shit, too. Normally, I just hold my tongue because I'm used to the endless cycles of complaining and infighting and finger-pointing that makes up the worst parts of the space. You can't just take the good without the bad - this project is the byproduct of humans all building towards one common thing with different ideas about how to do it, in what way, and for what purposes.

I'm growing very tired of it, though. I'm exhausted by the endless ideology, the pseudomarxist dialectic that casts everybody working on this thing as a white fash-adjacent cis male developer living in a vacuum while jerking off to hentai and reading Mein Kampf. I'm tired of the hand-waving that this system is bad because it's meritocratic - I'm sorry, it takes technical knowledge to learn how to build things, and people aren't going to build things 100% to your specifications for you for free, no questions asked. I'm tired of seeing people whine and complain about how bad things are, how bad people are, and either sit and do nothing or crawl back to Twitter because the toxic environment there ended up being more conducive to their brand of alienation.

The people who have been trying to do the most with moving stuff forward have often had the least help in doing so, and often have to dig through endless criticism by people who prefer to sit on the sidelines and act like they're fucking fascists for not bowing down to their demands. It's happened with too many projects to count, where someone gets a horrible rap for not prioritizing some specific feature because they themselves don't even know how to start working on it in a given phase of development. Entire reputations get smeared - and yes, sometimes it's the byproduct of pursuing a bad idea because it seemed right at the time. People are allowed to make mistakes.

If there's anything I truly hate here, it's this never-ending toxic cycle of in-group out-group relations, where the finger gets pointed and everybody starts up all over again. It isn't that we can't fix what's broken or work together to make it better...we just get stuck on bullshit tribalism and flock to mass cultural hallucinations to explain things away, because that's more comfortable than actually doing the work.

Yeah, we're building a space that anyone can take part in, regardless of what they have to say is good or bad. That's freedom - boundless in its potential and unrestrained in its expression. Liberty brings in every possible belief system, every identity, and every label, regardless of whether they are good or bad relative to an individual. You can't control who gets to use it, or what people get to say, or who voluntarily associates with who. Instead, ideally, you get to decide who can see you, what they can do, and whether they should be able to interact with you. Your experience of the network ought to be something that you curate and control, in regards of what you can see. Your view of the network stops at the things you don't want to see, and the things other people don't want you to see.

You get to filter out the crap and interact with whoever you like. Personally, I'm all for the idea of greylisting and whitelisting instances as communities start and gradually branch out...we might have a bunch of fiefdoms for a while, but if that's what needs to happen to cut down on instance drama, to reinforce enclaves prior to opening the floodgates again, spaces ought to be free to do so.

We're at the point where we have a network with almost four million people on it. Some days, it may look like we're all just bullshitting around, but we have the potential to kill Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Flickr, Snapchat, Soundcloud, DeviantArt, Tiktok and more. We could lay waste to the entire old guard of Silicon Valley, if we wanted to, and redefine a lot of what the web currently is. We could knock down a lot of walled gardens and kill a lot of financial incentives to put eyeballs on pages full of trackers.
Lohan G boosted
Lohan G boosted

Question for the hardcore free-culture folks in the internet: do you listen to music that is released only in final, mixed form? Or do you insist that the musician has to also provide separate instrument tracks?

Serious question; I'm interested in the takes (presumably there are many points on this continuum, although I hope to find a few at least who are far into the "must have all components" range). Boosting appec.

Lohan G boosted

The family of devices that run KDE software out of the box does not stop growing! Check out the Kubuntu Focus M2, a powerful laptop for daily use or CPU-intensive work.

kfocus.org/

If you want to find out more about KDE-powered hardware, take a look at our guide:

kde.org/hardware

Lohan G boosted

:mastoart:•ART will never serve you ads, track you, sell your data, or charge you to use our site. But there are still costs related to running one of the largest artistic communities on Mastodon, and we rely on the generous support of our users to keep the lights on.

If you have the means and inclination, you can support us in two ways:

:patreon: patreon.com/MastoArt

:liberapay: liberapay.com/masto-art

Otherwise, just keep on inspiring the :fediverse: with your amazing art! Thank you!

RT @gopiharan@twitter.com

Warning for strong winds across the country, weather forecast, and water level & rainfall situation in major rivers. Issued on 11.10.2020.

🐦🔗: twitter.com/gopiharan/status/1

RT @MagicRealismBot@twitter.com

There is a rose in Baghdad that is infinitely beautiful.

🐦🔗: twitter.com/MagicRealismBot/st

පොකුරු අතර ලොකුම පොකුර:

"ආර්ථිකය යළි විවෘත කිරීම" සඳහා යළි වැඩට කැදවීම හා මැතිවරණය හා ඉලක්ක කරගෙන, ප්‍රමාණවත් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමකින් තොරව, සමාජය තුළ වයිරසය පැතිරීමක් සිදු නොවන බවට ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවල නිවට සහාය ද ඇතිව පතුරන ලද බොරු පොකුර.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!