Follow

Em flipa que en una classe de tercer, 8-9 anys, una de les sèries de les que més parlen i miren els nens sigui Plats Bruts.
A vegades venen amics del meu fill a casa i si es posen a mirar vídeos, hi ha consens total, Plats Bruts.
Una gran sèrie, per cert.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!