گل صنم is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
گل صنم @mah72@mastodon.social
Follow

دیکتاتور فقط بی بیم (مادر بابام) همونکه شما میگین مادر بزرگ بهش.. به بهونه دکتر رفتن میاد اینجا که برای تحکیم روابط فامیلش مارو طعمه کنه.. هنوز یادم نرفته سال کنکور من چه گندی زد به اعصابم و الان دوباره اومده همین بازی کثیف رو شروع کنه..
آرامشم آرزوست